Ahad, 27 Februari 2011


1. هـُــوَ ‘dia lelaki, ia jantan / muzakkar, he, it’.
2. هـِــيَ‘dia perempuan, ia betina / mu’annath, she, it’
Dalam Bahasa Arab semua isim adalah samada muzakkar/lelaki/jantan atau mu’annath/perempuan/betina.
-> Isim muzakkar/lelaki/jantan disebut dengan kata ganti هُـوَ tidak kira samada menandakan ianya manusia, makhluk, binatang atau benda.
In Arabic all nouns are either masculine or feminine.
-> A masculine noun is referred to by the pronoun هـُــوَ whether it denotes a human
being, an animal or a thing.
Contoh:
Di manakah kanak-kanak itu? Where is the boy?
أ َيـْــن الـْــوَلـَــدُ؟
Dia di dalam masjid. He is in the mosque.
هـُــوَ فـِــى الـْــمـَــسـْــجـِــدِ
Di manakah buku itu? Where is the book?
أ َيـْــنَ الـْــكـِــتـَــابُ؟
Ia di atas meja. It is on the table.
هـُــوَ عـَــلـَــى الـْــمـَــكـْــتـَــبِ
–>Isim mu’annath/perempuan/betina disebut dengan kata ganti هـِــيَ tidak kira samada menandakan ianya manusia, makhluk, binatang atau benda.
–>a feminine noun is referred to by the pronoun هـِــيَ whether it denotes a human
being, an animal or a thing
Contoh;
Dimanakah Aminah? Where is Aminah?
أ َيـْــنَ أ َمـِــيـنـَــة ُ؟
Dia berada di rumah. She is in the house.
هـِــيَ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ
Dimanakah jam itu? Where is the watch?
أ َيـْــنَ السـَّــاعـَــة ُ؟
Ia di atas katil. It is on the bed.
هـِــيَ عـَــلـَــى السـَّـر ِيرِ
*** Kebannyakan mu’annath/perempuan/betina diakhiri oleh huruf ta marbutah (ة) kecuali beberapa perkataan.
Most feminine nouns end with a round ta (ة) but there are some which do not have any ending
*** Isim mu’annath yang menunjukkan nama orang perempuan tiada tanwin / baris dua.
Contoh;
فـَــاطـِــمـَـة ُ، ز َيـْــنـَــبُ، آمـِــنـَــةُ

Tiada ulasan:

Catat Komen