Ahad, 6 Mac 2011

RANGKUMAN NAHWU (1-3): 
AL-MARFUU'AAT (Lafazh2 yg dibaca Rofa'): 
1. Fa'il > (isim zhohir ; isim dhomir). 
2. Na-ibul Fa'il > (isim zhohir ; isim dhomir). 
3. Mubtada' > (mubtada' la_hu khobar ; mubtada' la_hu marfu'/fa'il sadda masadda alkhobar). 
4. Khobar mubtada': 
=1. Mufrod (isim jamid ; isim Musytaqq). 
=2 . Ghoiru Mufrod (1 . Jumlah [jumlah ismiyyah ; jumlah fi'liyyah]. 2. Syibih Jumlah [zhorof ; jarr wa majrur] ). 
5. Isim KAANA wa akhowaatiha (isim zhohir ; isim dhomir). 
6. Isim Af'aalul Muqoorobah (isim zhohir ; isi dhomir). 
7. Isim LAA linafyil wahdah (isim nakiroh). 
8. Isim MAA & IN alhijaaziyah (isim nakiroh ; isim ma'rifat). 
9. Khobar INNA wa akhowaatiha. 
10. Khobar LAA linafyil jinsi. 
11. Tawaabi' li almarfuu' : 
=1. 'athof (athof bayaan ; athof nasaq). 
=2. Na'at (na'at haqiqi ; na'at sababi). 
=3. Taukid (taukid lafzhi ; taukid ma'nawi). 
4. Badal (muthoobiq/kull min kull ; ba'dhu min kull ; isytimaal ; gholath/mubaayin). 
(mhn.krksi.com) 
RANGKUMAN NAHWU (2 ), AL- MANSHUUBAATU (lafazh2 yang dibaca nashob): 
1. Maf'ul bihi >(isim zhohir ; isim dhomir). 
2. Maf'ul muthlaq >(ta'kiidan lima'naahu; bayaanan li'adadihi; bayaanan linau'ihi). 
3. Maf'ul fiihi/Zhorf >(zhorf makan ; zhorf zaman). 
4. Maf'ul la_hu/li-ajli_hi/min-ajli_hi. 
5. Maf'ul ma'a_hu. 
6. Syibih bi almaf'ul >(isim ma'rifat, cth: Khaalidun hasanun khuluQA_hu). 
7. Mustatsna >(dalam kalam taamm mutsbat). 
8. Haal >(haal mufrod ; haal jumlah). 
9. Tamyiiz >(tamyiz dzaat/mufrod ; tamyiz nisbat). 
10. Khobar KAANA wa akhowaati_ha. 
11. Khobar LAA linafyi al-wahdah >(isim nakiroh). 
12. Khobar MAA & IN al- hijaaziyyah. 
13. Khobar af'aal al-muqoorobah (fi'il mudhori'). 
14. Isim INNA wa akhowaatiha. 
15. Isim LAA linafyi al-jinsi. 
16 . Al-Munaada (mufrod + nakiroh maqshudah => mabni dgn tanda rofa', tapi mahall nashob ; mudhof + syibih mudhof + nakiroh ghoiru maqshudah => nashob) 
17. At-Tahdziir. 
18. Al- Ighroo'. 
19. Al-Ikhtishoosh. 
20. Al-Isytighool. 
21. At-Tanaazu'. 
22. At-Tawaabi' li al-manshuub >(na'at ; 'athof ; taukiid ; badal). 
RANGKUMAN NAHWU (3) 
AL-MAJRUURAATU (isim2 yang dibaca jarr): 
1. Sebab huruf Jarr >(mengejarrkan isim zhohir & isim dhomir ; mengejarrkan isim zhohir saja). 
2. Sebab idhofah >(idhofah ma'nawiyyah ; idhofah lafzhiyyah). 
3. Sebab taba'iyyah/mengikuti >(na'at ; 'athof ; taukid ; badal). 
AL-MAJZUUMAATU (fi'il2 yg dibaca jazm): 
1. Sebab amil jazm >(menjazmkan satu fi'il ; menjazmkan dua fi'il). 
2. Sebab taba'iyyah/mengikuti >('athof nasaq ; taukid lafzhi ; badal).

Tiada ulasan:

Catat Komen