Selasa, 29 Mac 2011

TAQRIB2
قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى ، سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى ، أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه

=Versi Jawa=
QOOLA : wus ngendika
Al qodli : (فا) (sapa) qodli
Abu Syuja’in : (ب) (yaiku) Abu Syuja’
Ahmadu : (ب) ( yaiku) Kyai Ahmad
Ibnil Husaini : (ب) (yaiku) putra jalere Al Husain
Ibni Ahmada : (ب) (yaiku) putra jalere Ahmad
Al Ashfihani : (ص)( kang) bangsa Ashfihan (Spanyol)
Rohimahu : muga-muga melasi (مف)(ing) Al Asyfihani.
Alloohu : (فا)(sapa) Alloh
Ta’alaa : (ص)(kang) maha luhur (فا)(sapa) Allooh
Sa alani : njaluk (مف) (ing) ingsun
Ba’dlul ashdiqooi : (فا)(sapa) setengahe pira-pira kanca
Hafidhohum : muga-muga ngreksa (مف)(ing) (ashdiqa’)
Alloohu : (فا)(sapa) Alloh
Ta’alaa : (ص)(kang) maha luhur (فا)(sapa) Allooh
An a’mala : (مف)(ing) yenta temandang agawe (فا) (sapa) ingsun
Mukhtashoron : (مف)(ing) perkara kang den ringkes (ringkesan)
Fil fiqhi : ingdalem ‘ilmu fiqh
‘alaa madzhabil imaami : ingatase madzhabe imam
Asy syas fi ‘iy : (ص)( kang) bangsa Syafi’i
Rohmatulloohi: (م)(utawi) rohmat ta’dhime Gusti Alloh 
Alaihi : (خ)(iku) muga tetep ingatase (Imam Asy sya fi’iy)
Wa ridlwanuhu: lan ridlone (Alloh).

=Versi Indonesia=
QOOLA : telah berkata
Al qodli : (فا) (siapa) qodli
Abu Syuja’in : (ب) (yaitu) Abu Syuja’
Ahmadu : (ب) ( yaitu) Kyai Ahmad
Ibnil Husaini : (ب) (yaitu) putra laki-laki Al Husain
Ibni Ahmada : (ب) (yaitu) putra laki-laki Ahmad
Al Ashfihani : (ص)( yang) berkebangsaan Ashfihan Spanyol
Rohimahu : semoga mengasihi (مف)(akan) Al Asyfihani.
Alloohu : (فا)(siapa) Alloh
Ta’alaa : (ص)(yang) Yang Maha Tinggi (فا)(siapa) Allooh
Sa alani : njaluk (مف) (akan) saya
Ba’dlul ashdiqooi : (فا)(siapa) sebagian kawan-kawan
Hafidhohum : semoga senantiasa menjaga (مف) (akan) (ashdiqa’)
Alloohu : (فا)(siapa) Alloh
Ta’alaa : (ص)(yang) Yang Maha Tinggi (فا)(siapa) Allooh
An a’mala : (مف)(akan) supaya mengerjakan (ف) (siapa) saya
Mukhtashoron : (مف) (akan) perkara yang ringkas (ringkasan)
Fil fiqhi : di galam ‘ilmu fiqh
‘alaa madzhabil imaami : di atas madzhab imam
Asy syas fi ‘iy : (ص)( yang) dinisbatkan kepada Syafi’i
Rohmatulloohi: (م)(Nah) rohmat keagungan Gusti Alloh 
Alaihi : (خ)(adalah) semoga tercurah atas (Imam Asy sya fi’iy)
Wa ridlwanuhu: dan ridlo (Alloh).

=KETERANGAN TANDA /RUMUS JABATAN=
1. (م) = MUBTADA= UTAWI (Jawa) = NAH ( Indonesia)
Saya mencoba mengganti kata “utawi” dengan kata “nah”. Saya sengaja menggunakan kata ungkapan yang tidak ada arti secara khusus ketika berdiri sendiri, karena memang semata-mata sebagai tanda bahwa kata yang dimaknai tersebut adalah mubtada’ atau pokok kalimat, menurut saya ini lebih mendekati, sebagai mana bahwa kata “utawi” yang sebagai tanda mubtada’ adalah juga tidak bermakna. Dan bukan bermakna “utawa” /atau. Karena untuk makna “utawa”/atau ada kata sendiri misalnya art dari kata او dan dalam penggunaannya juga lain denga kata “utawi” sebagai tanda mubtada’
2. (خ) = KHOBAR= IKU (JAWA)= ADALAH (Ind)
3.(ج) = JAWAB=MANGKA (Jw) = MAKA (Ind)
4.(فا) = FA’IL = SAPA (Jw) = SIAPA (Ind)
4.(ظ) = DHOROF=KETERANGAN WAKTU/TEMPAT = INGDALEM (Jw) =DI DALAM (Ind) 
5. (مف) =MAF’UL = ING (Jw) = AKAN (Ind)
6.(حا) = HAL = TINGKAHE HALE (Jw) = DALAM KEADAAN DENGAN (Ind)
7. (ص) = SIFAT/ NA’AT= KANG (Jw) = YANG (Ind)
8. (تم) = TAMYIZ= APANE (Jw)= APANYA (Ind)
9.(مص) = MASHDARIYYAH= OLEHE SELAGI (Jw)= SELAMA MASIH (Ind)
10.(تع) = TA’LIL = KERANA (Jw)= KARENA (Ind)
11. (مط) = MAF’UL MUTHLAQ = KELAWAN/KANTHI (Jw) =DENGAN (Ind)
12.(ب) = BADAL = YAIKU/RUPANE (Jw) = YAITU/YAKNI (Ind)
13.(ش) = DLOMIR SYA AN = KELAKUAN (Jw) SESUATU PERKARA (Ind)
14.(غ) = GHOYAH= SENAJAN (Jw)= MESKIPUN (Ind)
15. (نا) = NAIBUL FA’IL= SAPA (Jw)= SIAPA (Ind)

=Kajian sakankat nahwu shorof=

قال : fi’il madli bina’ ajwaf wawi asalnya qo-wa-la mengikuti wazan fa ‘a la, mabni fathah
القاضي :isim-ada AL- fa’il –marfu’ – dlommah tidak tampak karena berat diucapkan.
ابو : asma us sittah (kelompok khusus isim enam) badal dari lafadl القاضي marfu’- wawu. Kemudian menjadi mudlof
شجاع : isim-tanwin- mudlof ilaih- majrur- kasroh. 
احمد : isim ‘alam (nama) yang mengikuti wazan fiil af’ala-isim ghoiru munshorif(tidak menerima tanwin) –badal dari lafadh ابو شجاع / القاضي marfu’- dlommah.
ابن : isim- badal dari lafadh احمد marfu’ dlommah- hamzah tidak ditulis karena tidak di awal baris-selanjutnya menjadi mudlof maka tanwin/AL tidak boleh dipasang
الحسين : isim alam (nama) – ada AL- mudlof ilaih- kasroh
ابن : isim- badal dari lafadh احمد marfu’ dlommah- hamzah tidak ditulis karena tidak di awal baris-selanjutnya menjadi mudlof maka tanwin/AL tidak boleh dipasang
احمد : isim ‘alam (nama) yang mengikuti wazan fiil af’ala-isim ghoiru munshorif ( tidak menerima tanwin)- mudlof ilaih- majrur- fathah- karena ghoiru munshorif.
الاصفهاني : isim ‘alam (nama)
رحمه : رحم = fi’il madli mengikuti wazan fa ‘i la yaf ‘alu- mabni fathah-muta’addi ( membutuhkan maful), ه = dlomir muttashil untuk mudzakar ghoib-mabni dlommah- berkedudukan nashob sebagai maful yang didahulukan atas failnya
الله : isim –AL- fa’il dari fi’il رحم - marfu’- dlommah- mufrod
تعالى : fi’il madli naqish wawi, ikut wazan tafaa ‘ala (mazid ta’ dan alif). Mabni fathah , menyimpan dlomir mustatir jawaz untuk mufrod mudzakar (هو) kembali kepada lafadh الله
سألني : سأل = fi’il madli mahmuz ‘ain mengikuti wazan fa’ala yaf’alu- mabni fathah- muta’addi (membutuhkan maful) ن = nun wiqoyah, ي = sebagai dlomir muttashil untuk mutakallim wahdah-mabni sukun- berkedudukan nashob sebagai maful yang didahulukan atas failnya
بعض : isim- fa’il dari fi’il سأل –marfu’- dlommah- kemudian menjadi mudlof. Maka AL/tanwin tidak boleh dipasang
الاصدقاء : isim – AL – mudlof ilaih- majur – kasroh.
ان اعمل : ان = huruf yang menashobkan fi’il mudlori’- sebagai “an masdariyah”, اعمل = fi’il mudlori’ dari ‘amila ya’malu- a’malu- kemudian dibaca nashob karena didahului ان tandanya fathah. Menyimpan dlomir mustatir wujub untuk mutakallim wahdah (انا ) . Dlomir انا mabni fathah berkedudukan mafu’ sebagai fa’il dari fi’il اعمل tersebut. 
“ ان ” beserta ma’mulnya ( اعمل ) diberlakukan sebagai mashdar (dihukumi isim) 
berkedudukan nashob sebagai maful tsani dari fi’il سأل
مختصرا : isim- tanwin- maful bih dari اعمل –manshub- fathah
فى الفقه : فى = harf jarr. الفقه = isim- Al- majrur- kasroh. Jar majrur ( فى الفقه ) nerkedudukan nashob sebagai maful fih
على = harf jar
مذهب : isim- didahului huruf jar- majrur- kasroh-menjadi mudlof maka AL/tanwin tidak boleh dipasang.
الامام : isim- AL- mudlof ilaih- majrur – kasroh
الشافعي : isim- Al- menjadi sifat/na’at dari lafadh الامام - majrur- kasroh
رجمة : isim-mubtada’- di awal jumlah- marfu’- dlommah- selanjutnya menjadi mudlof maka AL/tanwin tidak boleh dipasang.
الله : isim –AL- mudlof ilaih- majrur- kasroh
تعالى : fi’il madli naqish wawi, ikut wazan tafaa ‘ala (mazid ta’ dan alif). Mabni fathah , menyimpan dlomir mustatir jawaz untuk mufrod mudzakar (هو) kembali kepada lafadh الله
عليه : على = harf jar. ه = dlomir muttashil untuk mufrod mudzakar- mabni kasroh- berkedudukan sebagai majrur- kembali kepada lafadh الله
و : wawu ‘athof
رضوان : isim- di athofkan kepada lafadh رحمة – marfu’- dlommah-selanjutnya mudlof maka AL/tanwin tidak boleh dipasang.
ه = dlomir muttashil untuk mufrod mudzakar- mabni dlommah- mudlof ilaih-berkedudukan majrur- kembali kepada lafadh الله

=TERJEMAH/KETERANGAN=
Qodli Abu Syuja’ Ahmad bin Al Husain bin Ahmad Al Asfihani berkata “ Sebagian kawan-kawan telah memintaku untuk membuat sebuah ringkasan dalam ilmu fiqh yang bermadzhab Imam As-Syaif’i . RA.

Tiada ulasan:

Catat Komen